Przetargi.pl
Zakup wraz z doatawą pieluchomajtek

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 33330 Grybów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 482 660 , fax. 184 482 669
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej
  Rynek 10
  33330 Grybów, woj. małopolskie
  tel. 184 482 660, fax. 184 482 669
  REGON: 85001290100041
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zolgrybow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organizacja Pożytku Publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z doatawą pieluchomajtek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pieluchomajtek, na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej. Oferowany przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. 2017poz. 211 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości szacunkowych dostarczanych pieluchomajtek w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach