Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Suchowola kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 517 780,00 zł

Gmina Suchowola ogłasza przetarg

 • Adres: 16-150 Suchowola, pl. Kościuszki 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 7229400 , fax. (085) 7229419
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchowola
  pl. Kościuszki 5 5
  16-150 Suchowola, woj. podlaskie
  tel. (085) 7229400, fax. (085) 7229419
  REGON: 00059950300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchowola.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Suchowola kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 517 780,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Udzieleniu Gminie Suchowola kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 517 780,00 zł 3.1 Spłata kredytu następować będzie do ostatniego dnia kwartału począwszy od dnia l stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, przy czym: - w 2012 roku cztery raty, w wysokości 75 890,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) każda rata, - w 2013 roku cztery raty, w wysokości 75 890,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) każda rata, - w 2014 roku cztery raty, w wysokości 75 890,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) każda rata, - w 2015 roku cztery raty, w wysokości 75 890,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) każda rata, - w 2016 roku cztery raty, w wysokości 75 885,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) każda rata, Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu, z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Kredytodawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części. 3.2 Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego jednorazowo lub w transzach i przekaże na rachunek budżetu Gminy w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy; naliczanie odsetek nastąpi od daty uruchomienia kredytu. 3.3 Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane kwartalnie od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegać będą spłacie w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału w okresie kredytowania. 3.4 Do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. 3.5 Spłata kapitału będzie następowała ostatniego dnia kwartału roku obrachunkowego. 3.6 Koszty obsługi kredytu stanowią: a) oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie operacje związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 1 517 780,00 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszelkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. W przypadku obowiązku zapłaty prowizji Wykonawcy, będzie ona wpłacana proporcjonalnie przy wypłacie każdej transzy kredytu. W przypadku jednorazowego uruchomienia kredytu prowizja zostanie zapłacona jednorazowo z dołu. 3.7 Odsetki od kredytu ustalone na podstawie oprocentowania oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 3.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat 3.9 Wykonawca wraz z ofertą załączy proponowany wzór umowy (nie dołączenie wzoru umowy nie będzie powodować odrzucenia oferty). 3.10 Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3.11 Karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2011 roku. 3.12 Okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31 grudnia 2016 roku. 3.13 Kod CPV: 66.13.00.00-3 - usługi udzielania kredytu. 3.14 Przewidywany termin podpisania umowy 23.11.2011 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suchowola.wrotapodlasia.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach