Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 740 69 81 , fax. 85 740 33 82
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
  ul. Dojlidy Fabryczne 23 23
  15-554 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 740 69 81, fax. 85 740 33 82
  REGON: 20024024100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.rdos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje zakup: 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 1 drukarki monochromatycznej laserowej, 1 kolorowej drukarki laserowej, 1 komputera przenośnego typu netbook z oprogramowaniem, 3 monitory, 1 zewnętrznego dysku twardego, 3 klawiatury, 5 myszy optycznych, 10 pendrivów, 2 skanerów, 1 telefonu bezprzewodowego, 1 aparatu cyfrowego, oprogramowanie różne - 7 szt 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na dostarczone przedmioty umowy na minimalny okres i w zakresie wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Potwierdzenie udzielenia gwarancji stanowi wypełniona i podpisana przez Wykonawcę karta gwarancyjna (na karcie gwarancyjnej powinny być podane numery seryjne urządzeń)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach