Przetargi.pl
Transport uczestników Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego w ramach Projektu Mały Archimedes

Augustowskie Centrum Edukacyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, Al. Kard. Wyszyńskiego 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6432861 , fax. 087 6432861
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Augustowskie Centrum Edukacyjne
  Al. Kard. Wyszyńskiego 3 3
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 087 6432861, fax. 087 6432861
  REGON: 00018455000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ace.pol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport uczestników Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego w ramach Projektu Mały Archimedes
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transport uczestników Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego w ramach Projektu Mały Archimedes w terminie 2.12. - 3.12.2011r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ace.pol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 18 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach