Przetargi.pl
Przedłużenie licencji na oprogramowanie Blackboard dla Uniwersytetu w Białymstoku - Dzp-63/D/2011

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7457117 , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 14
  15-097 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7457117, fax. 085 745 70 73
  REGON: 05056220700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie licencji na oprogramowanie Blackboard dla Uniwersytetu w Białymstoku - Dzp-63/D/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie licencji na oprogramowanie Blackboard Learn dla Uniwersytetu w Białymstoku na 3 lata 2012/2014, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym pkt. 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 481900006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.uwb.edu.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach