Przetargi.pl
UDZIELENIE GMINIE GRANOWO DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 2 700 000,00 ZŁ

Gmina Granowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-066 Granowo, ul. Sportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 44 72 067
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Granowo
  ul. Sportowa 2
  62-066 Granowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 44 72 067
  REGON: ---00000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE GMINIE GRANOWO DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 2 700 000,00 ZŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie Gminie Granowo kredytu długoterminowego w wysokości 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy Granowo nr 09 90630008 0030 0000 1108 0008 z tytułem przelewu „Wadium na przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego” oraz wyraźne oznaczenie wykonawcy wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 2 ppkt 2-5 oryginał dokumentu wadium musi być przedłożony w Referacie Finansów w pok. nr 18 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00, przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9 bez potwierdzenia tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) lub inny dokument, z którego wynika zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, 2) odpowiednie pełnomocnictwa, złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu, Wykonawcy mają obowiązek złożyć aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw Wykluczenia wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach