Przetargi.pl
Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w gminnej bibliotece publicznej w Cekowie-Kolonii

Gmina Ceków-Kolonia ogłasza przetarg

 • Adres: 62-834 Ceków, Ceków-Kolonia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 631 002 , fax. 627 631 151
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ceków-Kolonia
  Ceków-Kolonia 51
  62-834 Ceków, woj. wielkopolskie
  tel. 627 631 002, fax. 627 631 151
  REGON: 54116700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.cekow.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w gminnej bibliotece publicznej w Cekowie-Kolonii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w gminnej bibliotece publicznej w Cekowie-Kolonii Roboty remontowo-adaptacyjne wykonywane będą w pomieszczeniach Biblioteki w budynku w którym znajduje się również Gminne Przedszkole Publiczne. Planowany remont i adaptacja biblioteki dotyczy dotychczasowych pomieszczeń biblioteki oraz nowych pozyskanych do zagospodarowania. W ramach robót adaptacyjnych jest również dostosowanie biblioteki publicznej dla osób niepełnosprawnych oraz aktualnych potrzeb funkcjonalnych. Zakres rzeczowy obejmuje następujące roboty stanu wykończeniowego: • Roboty demontażowe instalacji i urządzeń sanitarnych i elektrycznych; • Rozbiórka części ścianek działowych; • Rozbiórka i skucie posadzek; • Wywóz gruzu; • Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do szer. 90 cm w świetle; • Uzupełnienie tynków wewnętrznych; • Oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi w sanitariatach do wys. 2,00m; • Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i izolacji podposadzkowej; • Gładzie gipsowe na tynkach i malowanie ścian i sufitów. • Roboty sanitarne • Remont sanitariatów w zakresie wymiany armatury i urządzeń sanitarnych; wymianę przewodów (podejść) instalacji wod kan; • Roboty elektryczne • Wymiana w pozyskanych i przebudowanych pomieszczeniach instalacji elektrycznej; • Wymiana osprzętu elektrycznego. Do wykonania robót należy użyć materiałów i wyrobów posiadających wymagane atesty i certyfikaty oraz dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wykonawca zostanie zobowiązany do zabezpieczenia sąsiadujących pomieszczeń i elementów robót nie podlegających remontowi. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 2.2 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób. 2.3. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca, odpowiedzialny jest również za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 2.4 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres rękojmi ustawowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : dokumentacji projektowej, przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wraz z ofertą składa: 1.wypełniony formularz oferty 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3.Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 22a ustawy Pzp). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp , zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp -załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach