Przetargi.pl
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Urząd Miejski w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48552482001, , fax. +48552483180
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pasłęku
  Pl. Św. Wojciecha 5
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48552482001, , fax. +48552483180
  REGON: 00052444700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://paslek-um.bip-wm.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu bankowego długoterminowego kredytu gotówkowego w wysokości 6 560 000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy zł) z okresem spłaty 58 miesięcy i okresem karencji do 31 grudnia 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zaplanowanego na 2019 r. deficytu w budżecie gminy Pasłęk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, przy zachowaniu następujących warunków: • okres spłaty – 58 miesięcy, • termin udostępnienia kredytu: do 2 dni od daty podpisania umowy, • ostateczny termin wykorzystania kredytu: w dniu 31 grudnia 2019 r., • karencja w spłacie kredytu - do 31 grudnia 2021 r., • oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR 3M, plus/minus stała marża banku kredytującego, • do celów wyliczenia wartości zamówienia należy przyjąć: ◦ wskaźnik WIBOR 3M na dzień 15 listopada 2019 r. ◦ liczbę dni w roku – 365 ◦ datę uruchomienia kredytu na dzień 19 grudnia 2019 r. • spłata kredytu winna odbywać się w miesięcznych ratach po: ◦ 50 000,00 zł od stycznia do grudnia 2022 roku ◦ 100 000,00 zł od stycznia do grudnia 2023 roku ◦ 140 000,00 zł od stycznia 2024 roku do października 2026 roku • zabezpieczenie spłaty kredytu, poprzez weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, • zapłata prowizji za udzielenie kredytu nastąpi w dniu podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: a) posiada zezwolenie na podjęcie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z zezwoleniem na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876) lub; b) prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku lub c) prowadzi działalność związaną z przedmiotem zamówienia na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 613);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) informacji Wykonawcy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – jeżeli dotyczy; 2) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione – jeżeli dotyczy; 3) zobowiązania podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach