Przetargi.pl
Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.

Gmina Międzyrzecz ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 426 930 , fax. 957 426 979
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzecz
  ul. Rynek 1
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 957 426 930, fax. 957 426 979
  REGON: 21096684600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzyrzecz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot umowy stanowi udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019. 1) Wysokość udzielanego kredytu do 3.000.000,00 zł. 2) Kredyt złotówkowy o zmiennej stopie procentowej. 3) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do 31.10.2028 roku. 4) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, na których zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. 5) Uruchomienie kredytu od dnia podpisania umowy według zleceń płatniczych w miarę zaistnienia potrzeb płatniczych do dnia 31.12.2019 roku. 6) Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego (podstawowy rachunek budżetu Gminy) prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w Międzyrzeczu o numerze: 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200. 7) Datą uruchomienia transzy kredytu może być tylko dzień roboczy, za który przyjmuje się dzień, w którym banki dokonują zwykłych czynności w kraju Zamawiającego i Banku. 8) Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca, a odsetki będą naliczane wyłącznie od wypłaconych transz kredytu. 9) Spłata odsetek w okresach miesięcznych – do 15-go danego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu transzy, na podstawie zawiadomień Banku o ich wysokości co najmniej 7 dni przed terminem ich wymagalności faxem lub drogą elektroniczną. 10) Spłata odsetek za październik 2028 roku ma nastąpić razem z ostatnią ratą kredytu. 11) Spłata kapitału w miesięcznych ratach według harmonogramu spłat, począwszy od miesiąca stycznia 2020 roku do października 2028 roku. 12) Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału bez dodatkowych opłat, po zawia¬domieniu Banku o planowanej przedterminowej spłacie z 7-dniowym wyprzedzeniem. 13) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału – odsetki płatne od faktycznego zadłużenia. 14) W przypadku, gdy dzień spłaty odsetek, przypadający na 15-go każdego miesiąca lub dzień spłaty, wynikający z harmonogramu spłaty kredytu, będzie dniem wolnym od pracy, odpowiednio odsetki bądź rata kapitałowa, wymagalne będą w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 15) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielonego kredytu, z wyjątkiem prowizji w wysokości do 0,25 %, która będzie pobierana od faktycznie wykorzystanych transz kredytu. 16) Zapłata prowizji od faktycznie wykorzystanej transzy następować będzie w dniu planowanego uruchomienia transzy kredytu (przed jego przelewem na rachunek wskazany przez gminę). 17) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 18) Oprocentowanie kredytu wyrażone będzie jako suma stawki WIBOR 1M i marży Banku, przy czym WIBOR 1M będzie stawką zmienną dla każdego okresu odsetkowego, a marża Banku przez cały okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy usta¬lona będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 19) Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, zmiana oprocentowania następować będzie w pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu. Stopa procentowa ulegać będzie zatem zmianie od pierwszego dnia roboczego miesiąca. 20) Zamawiający przewiduje możliwość zmian w harmonogramie spłat w poszczególnych latach – w okresie spłaty zobowiązania – bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. 21) Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania. 22) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny. 23) Wykonawca zapłaci: odsetki za zwłokę w udzieleniu transzy – w wysokości 0,05% wartości transzy za każdy dzień zwłoki, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – kwotę równą 10% sumy zamówienia. 24) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Bank może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy. 25) Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Harmonogram stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy dostępna jest w załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, polegającego na obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w realizację zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem „Wadium - Udzielenie kredytu dla Gminy Międzyrzecz”. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.3. niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ta z odrębnych przepisów. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie do wykonywania działalności lub czynności bankowej, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1988 z późn. zm.) lub dokument równoważny potwierdzający prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach