Przetargi.pl
1.Budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby sytemu zasilania elektrycznego budynku administracyjnego Nadleśnictwa Nowa Sól. 2.Budowa punktu ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Nadleśnictwa Nowa Sól.

Nadleśnictwo Nowa Sól ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, Ciepielowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683872431 , fax. 683879393
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Nowa Sól
  Ciepielowska 9
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 683872431, fax. 683879393
  REGON: 97004029600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobwości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1.Budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby sytemu zasilania elektrycznego budynku administracyjnego Nadleśnictwa Nowa Sól. 2.Budowa punktu ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Nadleśnictwa Nowa Sól.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1.Budowa agregatu prądotwórczego wolnostojącego w obudowie kontenerowej wyciszonej. Agregat projektuje się w istniejącym terenie zielonym, w odległości min. 13,0 m za budynkiem biurowym, od strony zachodniej. Miejsce pod lokalizację agregatu prądotwórczego (łącznie ~24,0 m²), utwardzone kostką brukową, wygrodzone systemowym stalowym ogrodzeniem panelowym z zamykaną furtką. Kontener ustawiony będzie na fundamencie żelbetowym wykonanym w postaci płyty żelbetowej (~4,4 m²), zgodnie z wytycznymi dostawcy agregatu i projektem konstrukcyjnym. Zadanie nr 2. Budowa kablowego przyłącza nN-0,4kV (400V) dla zasilania w energię elektryczną punktu ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Ciepielowskiej 9 w Nowej Soli, w tym: a) wymiana zabezpieczeń wewnętrznych linii zasilających; b)wymiana tablicy bezpiecznikowej garażu;c) budowa odcinka przyłącza nN-0,4kV wraz z ładowarką; d) budowa uziomu ochronnego; e) ochrona od porażeń prądem elektrycznym.Uwaga: ładowarka wg wytycznych i ustaleń Inwestora powinna mieć: a) moc wyjściową 22kW;b) przewód łączący pojazd z ładowarką o długości 6mb; c)autoryzację dostępu do urządzenia za pomocą czytnika i karty typu RFID – wbudowany podlicznik energii elektrycznej w celu wewnętrznych rozliczeń. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załącznikach nr 3A, 3B, 3C do SIWZ, stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności rodzaj robót, ilość, parametry oraz miejsce wykonania. Na opis przedmiotu zamówienia składają się:- Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 3A- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 3B - Przedmiar robót - Załącznik nr 3C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: a) dla części 1 – 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące, 00/100), b) dla części 2 - 300,00 zł (słownie złotych: trzysta, 00/100), 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110, 650, 1000, 1669) 4. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie przekazu pocztowego. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Nowa Sól 80 2030 0045 1110 0000 0028 5300 z dopiskiem wadium: „1. Budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby sytemu zasilania elektrycznego budynku administracyjnego Nadleśnictwa Nowa Sól. 2. Budowa punktu ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Nadleśnictwa Nowa Sól.” Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wydruk operacji bankowej należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto zamawiającego do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w ppkt 15.1 SIWZ. Załączenie do oferty kopii dowodu wpłaty wadium nie jest warunkiem wystarczającym do skutecznego wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną