Przetargi.pl
Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia, a także w razie wszelkich innych zachorowań oraz prowadzenia środka transportu sanitarnego.

Lotnicza Akademia Wojskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, Dywizjonu 303
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 517 453 , fax. 261 517 452
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lotnicza Akademia Wojskowa
  Dywizjonu 303 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 453, fax. 261 517 452
  REGON: 60059216000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/law/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia, a także w razie wszelkich innych zachorowań oraz prowadzenia środka transportu sanitarnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Podleganie służbowo Szefowi Sekcji Służby Zdrowia lub jego Zastępcy. 2. Zabezpieczenie medyczne zaplanowanych zajęć ogólno wojskowych na strzelnicy, poligonie, rzutem granatem, zajęć na obiektach sportowych, a także pozostałych imprez masowych organizowanych przez LAW. 3. Niezwłocznie zgłoszenie się na miejsce wezwania i udzielenie pierwszej pomocy medycznej w każdym przypadku zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i uprawnieniami, oraz prowadzenie ewidencji wykonanych czynności. 4. Monitorowanie podstawowych czynności życiowych chorego podczas transportu do zakładu służby zdrowia do chwili przekazania go lekarzowi dyżurnemu tego zakładu. 5. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o każdym przypadku udzielenia pierwszej pomocy medycznej, a zwłaszcza o trudnościach związanych z przekazaniem lekarzowi dyżurnemu danego zakładu służby zdrowia. 6. Dbałość i odpowiedzialność za sprzęt reanimacyjny i medyczny, oraz wyposażenie Sekcji Służby Zdrowia LAW w leki i pozostałe wyroby medyczne,. 7. Znajomość przepisów prawa w zakresie wykonywanych obowiązków. 8. Postępowanie ze zużytym sprzętem i materiałami medycznymi zgodnie z wymogami i przyjętymi procedurami, w tym prowadzenie ewidencji i dokumentowanie zużycia tych materiałów. 9. Nadzorowanie stanu zdrowia osób przebywających na izolacji/kwarantannie na terenie LAW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85141000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną