Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego w technologii LED na terenie Gminy Wilkołaz

Gmina Wilkołaz ogłasza przetarg

 • Adres: 23-212 Wilkołaz Pierwszy,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8212001, 8212035 , fax. 818 212 695
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilkołaz 9
  23-212 Wilkołaz Pierwszy, woj. lubelskie
  tel. 081 8212001, 8212035, fax. 818 212 695
  REGON: 43102020400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilkolaz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego w technologii LED na terenie Gminy Wilkołaz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Wilkołaz która jest realizowana w ramach projektu: „Budowa oświetlenia drogowego w technologii LED na terenie w Gminy Wilkołaz” opisana szczegółowo w załączniku nr 1 oraz w dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik do SIWZ. Ilościowo, na zakres zadania składa się: a. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego: - wykonanie projektu wykonawczego dla modernizowanej części (wymiana opraw w ilości 14 szt.) oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja SA Rejon Kraśnik, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy przy modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego, - dostawę opraw oświetleniowych ulicznych, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 14 szt. opraw ulicznych LED, posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy oraz grupowej, zmiany profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201 lub równoważnego systemu odniesienia jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.), - instalację dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z "Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wilkołaz” (tabele), w ilości 14 szt., - montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej, - montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw: wkładka topikowa 4A, - wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych. Przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej, - dostawę i instalację 4 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące oświetleniem z możliwością zdalnego dostępu (np. Internet) do opraw oświetleniowych oraz ich grupowego programowania, układ nadążny kompensacji mocy biernej do wartości określonej w warunkach przyłączeniowych, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, układ "soft start" oraz z wyniesienie układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych - wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne dla opraw modernizowanych na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń fotometrycznych, zamocowany na szczycie a w uzasadnionych przypadkach, kiedy montaż na szczycie jest niemożliwy do boku słupa w ilości 14 szt., - wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej, - wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla wskazanych przez Zamawiającego trzech odcinków modernizowanego oświetlenia, a w przypadku, kiedy którykolwiek z pomiarów natężenia oświetlenia nie potwierdzi poziomów ze złożonej oferty, przeprowadzenie 100% kontroli natężenia modernizowanego oświetlenia objętego projektem, na koszt Wykonawcy – w terminie nie dłuższym niż 14 dni, - wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej oraz cos dla wszystkich zmodernizowanych obwodów oświetlenia – miernikiem cęgowym, - sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających, - wykonaniu dokumentacji powykonawczej. b. Budowa opraw i słupów oświetleniowych 1. budowa oświetlenia – Ostrów, droga powiatowa (od skrzyżowania Wilkołaz-Urzędów-Pułankowice-Ewunin w stronę Urzędowa - długość oświetleniowej linii kablowej YAKY 4x35mm2 1165 m, instalacja fundamentów - 23 szt., instalacja słupów stalowych 10 m z wysięgnikiem 1,5 m - 23 szt., instalacja na słupach opraw oświetleniowych 23 szt., 2. budowa oświetlenia – Wilkołaz Dolny i Zalesie, droga gminna (od drogi powiatowej Zalesie-Białowoda w stronę Wilkołaza Dolnego) - długość oświetleniowej linii kablowej YAKY 4x35mm2 2175 m, instalacja fundamentów - 49 szt., instalacja słupów stalowych 9 m z wysięgnikiem 1m - 49 szt., instalacja na słupach opraw oświetleniowych 49 szt., 3. budowa oświetlenia – Wilkołaz Pierwszy „Zagrody”, droga gminna - długość oświetleniowej linii kablowej YAKY 4x35mm2 900 m, instalacja fundamentów - 18 szt., instalacja słupów aluminiowych 8m z wysięgnikiem 1,5m - 18 szt., instalacja na słupach opraw oświetleniowych 18 szt., 4. budowa oświetlenia – Zdrapy / Wilkołaz Górny, droga gminna - długość oświetleniowej linii kablowej YAKY 4x35mm2 1055 m, instalacja fundamentów - 22 szt., instalacja słupów stalowych 9,5m z wysięgnikiem 0,5 m - 22 szt., instalacja na słupach opraw oświetleniowych 22 szt., 5. budowa oświetlenia – Rudnik Szlachecki obok szkoły, droga gminna - długość oświetleniowej linii kablowej YAKY 4x35mm2 522 m, instalacja fundamentów - 15 szt., instalacja słupów stalowych 9,5 m z wysięgnikiem 0,5m - 15 szt., instalacja na słupach opraw oświetleniowych 15 szt. Szczegółowy zakres pracy oraz lokalizacja nowych punktów świetlnych przedstawiona jest na mapie znajdującej się w Załączniku nr 1 - "Opisie wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności systemu oświetlenia w Gminie Wilkołaz” oraz w Załączniku do SIWZ – Projekty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach