Przetargi.pl
Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń

Urząd Gminy Jabłoń ogłasza przetarg

 • Adres: 21-205 Jabłoń, Zamojskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3560036 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jabłoń
  Zamojskiego 27
  21-205 Jabłoń, woj. lubelskie
  tel. 083 3560036, fax. -
  REGON: 00053526700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablon.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedsięwzięcie obejmuje Budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń. Zamówienie podzielone jest na Części. Część 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 104016 L (ul. Lipowa) w m. Jabłoń Część 2 Budowa drogi gminnej nr 103788L oraz 103765L w m. Gęś Część 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 104016 L (ul. Lipowa) w m. Jabłoń Dane wyjściowe do projektowania uzgodnione z inwestorem: Droga gminna Nr 104016L ul. Lipowa. Kategoria projektowanej drogi – gminna Klasa projektowanej drogi – D Prędkość projektowa Pp= 30km/h Obciążenie ruchem - KR2 Obciążenie konstrukcji jezdni - 100 kN/oś Szerokość jezdni - 5,00 m Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy Chodniki obustronne. Charakterystyki projektowanej infrastruktury drogowej: Długość projektowanej drogi 121,07 mb Powierzchnia jezdni 666,50 m2 Na odcinku objętym opracowaniem istniejąca nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 m, przekrójjezdni uliczny, obustronne chodniki z kostki betonowej. Istniejąca nawierzchnia wymaga wzmocnienia – widoczne spękania zmęczeniowe. Konstrukcja jezdni drogi gminnej: Nr warst. Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość warstwy 1 Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC8S wg D-05.03.05a 4 cm 2 Warstwa wiążąca (wyrównawcza) – beton asfaltowy AC11W wg D-05.03.05b Od 3 do 5 cm 3 Istniejąca konstrukcja drogi 39 cm Łączna grubość warstw konstrukcyjnych Od 46 do 48 cm Szczegółowy zakres zadania został zawarty w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5a do SIWZ. Część 2 Budowa drogi gminnej nr 103788L oraz 103765L w m. Gęś. Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa zadania: Zadanie nr 1 Budowa drogi gminnej nr 103765L Zadanie nr 2 Budowa drogi gminnej nr 103788L Zakres zadania obejmuje w szczególności: Dane wyjściowe do projektowania uzgodnione z Inwestorem: Droga gminna dz, Nr 103765L i 103788L. Kategoria projektowanej drogi - gminna Klasa projektowanej drogi - D Prędkość projektowa Pp= 30km/h Obciążenie ruchem - KR2 Obciążenie konstrukcji jezdni - 100 kN/oś Szerokość jezdni - 5,00 m Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy Szerokość poboczy utwardzonych tłuczniem - 0,5m Szerokość poboczy gruntowych - 0,25m Rodzaj nawierzchni pobocza - kruszywo łamane/gruntowe Charakterystyki projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej nr 103765L i 103788L: Długość projektowanej drogi 1225,01 mb Powierzchnia jezdni 6209,08m2 Powierzchnia poboczy 1837,51m2 Powierzchnia skarp/zieleńców 985,00m2 Etap I - powierzchnia jezdni 3953,14 m2 - powierzchnia poboczy 1160,28 m2 Etap II - powierzchnia jezdni 2255,94 m2 - powierzchnia poboczy 677,23 m2 Konstrukcja jezdni drogi gminnej: Nr warst, Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość warstwy 1 Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S wa D-05.03.05a 4 cm 2 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W wa D-05,03.05b 5 cm 3 Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0/31,5mm Stabilizowaneao mechanicznie wa D-04.04.00 D- 04.04.024 20 cm 5 Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie wa D-04.02.01 15cm Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 44 cm Konstrukcja poboczy: Konstrukcję poboczy zaprojektowano w oparciu o trwałość i stabilność tej części korony budowanej drogi Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość warstwy 6 Nawierzchnia z klińca kamiennego 4-31,5mm stabiiizowaneao mechanicznie wa D-05.02.00, D-05.02.01 10 cm Szczegółowy zakres zadania został zawarty w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach