Przetargi.pl
Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 630 30 91 , fax. 32 277 11 25
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
  ul. Jodłowa 59
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 630 30 91, fax. 32 277 11 25
  REGON: 24322042000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia będą wykonywane: 1.Roboty w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze. 2.Roboty w wyrobiskach podziemnych. Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego w pokładzie 510 poprzez zabudowę obudowy drewnianej stanowiącej zabezpieczenie udrażnianego wyrobiska. Przedmiotowe wyrobisko górnicze należy udrożnić i zabezpieczyć na odcinku od tamy izolacyjnej TI-12/IV zabudowanej ok. 8,0m na północny - wschód od skrzyżowania z Chodnikiem podstawowym w pokł. 510 do komory zabierkowej (tzw. pustki północnej) – Zał. nr 1 i 2. Do udrożnienia i zabudowy obudowy drewnianej stanowiącej zabezpieczenie udrażnianego wyrobiska jest odcinek o długości 109,0m. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego „Projektem docelowego zabezpieczenia Chodnika diagonalnego w pokładzie 510” z grudnia 2018r. (Zał. nr 3) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (Zał. nr 4). Na potrzeby realizacji prac Wykonawca wykona wnękę stanowiącą magazyn materiałów specjalnego przeznaczenia – Zał. nr 3. Dla zapewnienia prawidłowego zasilania urządzeń elektrycznych do prac technologicznych w Chodniku diagonalnym Wykonawca dokona przebudowy rozdzielni głównej 500 V – RG-500 S w stacji transformatorowej STR 6/0,5/0,4 kV SKANSEN zgodnie z „PROJEKTEM wykonawczym przebudowy RG-500S w STR 6/0,5/0,4 kV Skansen” z sierpnia 2019r. - Zał. nr 6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45255500-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1)Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 58.000 PLN, (słownie pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5)W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w odrębnej kopercie odpowiednio opisanej (wadium, numer i nazwa postępowania) w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02). Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe: a)zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp., b)dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c)wskazanie sumy gwarancyjnej, d)wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze. e)wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela f)określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 6)Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). a)zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp., b)wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, c)dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, d)kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany, e)określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 7)Z treści dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie wystawcy do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ. 8)Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7b pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. 9)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14)Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach