Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Filaretów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  Filaretów 31
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
  REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzbm.tychy.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) serwera do obsługi kopii zapasowych - 1 szt. (siedziba Zamawiającego) b) redundantnego UPS’a do obsługi macierzy i serwerów - 1 szt. (siedziba Zamawiającego) c) redundantnego switch’a do obsługi macierzy i serwerów - 1 szt. (siedziba Zamawiającego) d) urządzenia typu UPS RACK - 3 szt. (siedziba Zamawiającego) e) urządzenia typu UPS wolnostojącego - 3 szt. (siedziba Zamawiającego) f) redundantnego urządzenia typu UTM - 1 szt. (siedziba Zamawiającego) g) switch’a - 2 szt. (siedziba Zamawiającego) h) kamery IP z czujnikami środowiskowymi (1 szt. - siedziba Zamawiającego, 1 szt. - siedziba Rejonu Obsługi Mieszkańców nr V, ul. Budowlanych 41), i) komputera typu AIO - 1 szt. (siedziba Zamawiającego)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na zawartość oferty składa się: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2)Formularz oferty cenowej 3) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa; 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 5) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach