Przetargi.pl
Udostępnienie, obsługę, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od dnia 01 kwietnia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r

Gmina Lesznowola ogłasza przetarg

 • Adres: 05-506 Lesznowola, Gminna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7579340 do 42 wew. 113 , fax. 22 757 92 70
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lesznowola
  Gminna 60
  05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie
  tel. 022 7579340 do 42 wew. 113, fax. 22 757 92 70
  REGON: 53901200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udostępnienie, obsługę, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od dnia 01 kwietnia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie i prowadzenie przez Wykonawcę stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Lesznowola oraz zagospodarowanie dostarczonych odpadów. Przedmiot zamówienia należy zrealizować na terenie gminy Lesznowola lub na terenie gminy bezpośrednio sąsiadującej z Gminą Lesznowola, w odległości nie większej niż 25 km od granicy Gminy Lesznowola. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Zagospodarowanie dostarczonych przez mieszkańców odpadów poprzez (odzysk, recykling lub unieszkodliwienie) musi odbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 24 wraz z załącznikami i późniejszymi zmianami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola oraz innymi przepisami prawa miejscowego. Nieruchomość, na której zlokalizowany będzie PSZOK powinna stanowić własność Wykonawcy lub Wykonawca powinien posiadać do niej tytuł prawny na dzień złożenia oferty np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub użytkowania wieczystego. Teren PSZOK-u musi być utwardzony oraz wyposażony we wszystkie konieczne instalacje, niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania tego typu obiektu, wynikające z obowiązujących przepisów, w tym urządzenia niezbędne do prawidłowego zagospodarowania wód opadowych i ścieków przemysłowych z całości obiektu zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami m.in. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz spełniający wymagania prawne dot. emisji hałasu i zanieczyszczeń, warunków sanitarnych, budowlanych, bhp i ppoż. Całość terenu PSZOK musi być ogrodzona w sposób zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem ludzi i zwierząt oraz wyposażony w zamykaną bramę wjazdową. Całość terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi być oświetlona. Teren PSZOK musi być objęty systemem monitoringu. W ogólnie dostępnym i widocznym miejscu musi znajdować się tablica informacyjna zawierająca godło i nazwę Gminy Lesznowola, dane Wykonawcy, dni oraz godziny pracy PSZOK oraz nr. telefonu i adres e-mail wskazany przez Zamawiającego do zgłaszania reklamacji. Wykonawca musi dysponować odpowiednim do prowadzenia PSZOK wyposażeniem: W kontenery lub pojemniki o odpowiedniej pojemności, w ilości, co najmniej 1 kontenera lub pojemnika na każdy zbierany w PSZOK rodzaj odpadu komunalnego, zgodnie z tabelą nr 2 zamieszczonej w załączniku nr 1. Na odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany oraz zużyte opony dopuszcza się utworzenie wydzielonych i zabezpieczonych miejsc do ich magazynowania. Kontenery, pojemniki oraz miejsca gromadzenia odpadów należy opisać nazwami oraz kodami odbieranych odpadów. W kontenery lub pojemniki na wymianę w przypadku zapełnienia odpadami kontenerów wymienionych powyżej. W co najmniej 1 wagę z ważnym świadectwem zgodności i legalizacji Głównego Urzędu Miar, umożliwiającą określenie masy odpadów przyjmowanych w punkcie. W przynajmniej 4 miejsca parkingowe dla mieszkańców. W odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp do kontenerów pojazdów przywożących odpady, jak też wywożących zebrane odpady. W kontener socjalno-bytowy o wielkości odpowiadającej liczbie osób zatrudnionych do obsługi PSZOK-u. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na zbieraniu odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.), gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1895). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, stosownie do zakresu świadczonych usług tj. dany dokument musi złożyć ten podmiot, który będzie wykonywał określony zakres wymagający stosownych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz OFERTA – sporządzony według formularza stanowiącego Rozdział 1 SIWZ. 2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt IV ppkt 1 niniejszej SIWZ, aktualne na dzień składania ofert – sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, Spółka Cywilna) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert - sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, Spółka Cywilna) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. 5) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. UWAGA: Pod pojęciem „kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie” należy rozumieć odpis pełnomocnictwa poświadczony notarialnie (w tym kserograficzna kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem). Niniejsze pełnomocnictwo musi określać: a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy, b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby, c) ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika, d) zakres umocowania. Uwaga: Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich uprawnionych Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy traktowani są jako Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie – jeżeli forma reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty – zobligowani są załączyć do oferty powyżej wyszczególnione pełnomocnictwo. 6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał), sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 7) Oświadczenie Wykonawcy dot. zatrudnieniea przy realizacji zamówienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych defaworyzowanych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych zameldowanych na terenie Gminy Lesznowola, sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów lub złożenia wyjaśnień. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.lesznowola.eobip.pl w zakładce PRZETARGI informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekaże Zamawiającemu oświadczenie (oryginał) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – według formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach