Przetargi.pl
DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO I KRUSZYWA ŁAMANEGO DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STERDYŃ WRAZ Z JEGO ROZŁOŻENIEM NA DROGACH

Gmina Sterdyń ogłasza przetarg

 • Adres: 08-320 Sterdyń-Osada, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 7870004 , fax. 0-25 7870004
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sterdyń
  ul. T. Kościuszki 6
  08-320 Sterdyń-Osada, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 7870004, fax. 0-25 7870004
  REGON: 71158208400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sterdyn.bip.net.pl/?a=1916

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO I KRUSZYWA ŁAMANEGO DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STERDYŃ WRAZ Z JEGO ROZŁOŻENIEM NA DROGACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, naturalnego łamanego (kamienia – tłucznia), kruszywa betonowego oraz żwiru do remontu dróg gminnych (dojazdowych do pól i gospodarstw domowych) na terenie Gminy Sterdyń. Przewidywana ilość żwiru i kruszywa – tłucznia wynosi: - kruszywo łamane (kamień – tłuczeń) o frakcji: 0/31,5 mm w ilości ok. 1330 ton, - kruszywo betonowe o frakcji 20-40 mm w ilości ok. 940 ton, - żwir gruboziarnisty zawierający ponad 50% frakcji 2-40 mm w ilości ok. 900 m3. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. Żwir i kruszywo musi być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, szklane, gliny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000 PLN(trzy tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik, d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) e) zobowiązanie podmiotu trzeciego– jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach