Przetargi.pl
Udostępnienie miejsc w schronisku dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miasta Gdyni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-265 Gdynia, Grabowo 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586259337
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
  Grabowo 2
  81-265 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586259337
  REGON: 002830332
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udostępnienie miejsc w schronisku dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miasta Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Część 1 – Udostępnienie średniomiesięcznie ok. 22 miejsc w schronisku z usługami opiekuńczymi z wydzielonymi miejscami dla osób bezdomnych zdolnych do samoobsługi i nie wymagających tych usług wraz z zapewnieniem wyżywienia tym osobom. Zakres usługi obejmuje udostępnienie średniomiesięcznie 22 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: ok. 15 miejsc dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych oraz 7 miejsc dla osób zdolnych do samoobsługi i nie wymagających tych usług, wraz z zapewnieniem wyżywienia tym osobom. 1) W tej części zamówienia niezbędne jest wykazanie odpowiednich zasobów, pozwalających na realizację wsparcia dla osób bezdomnych, będących w stanie niezagrażającym zdrowiu bądź życiu innych osób przebywających w placówce:a) które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają zwiększonej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, 2) Przez odpowiednie zasoby uważa się: a) wypełnienie minimalnego standardu podstawowych usług świadczonych w schronisku z usługami opiekuńczymi i w schronisku, b) wypełnienie minimalnego standardu obiektu, w których mieści się schronisko z usługami opiekuńczymi oraz schronisko,c) zatrudnienie personelu do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 48a ust. 2g i 2h ustawy o pomocy społecznej.Część 2 – Udostępnienie średniomiesięcznie ok. 50 miejsc w schronisku wraz z zapewnieniem wyżywienia tych osobom.1) W tej części zamówienia niezbędne jest wykazanie odpowiednich zasobów pozwalających na realizację wsparcia dla osób bezdomnych, będących w stanie niezagrażającym zdrowiu bądź życiu innych osób przebywających w placówce: a) które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, 2) Przez odpowiednie zasoby uważa się:a) wypełnienie minimalnego standardu podstawowych usług świadczonych w schronisku, b) wypełnienie minimalnego standardu obiektu, w których mieści się schronisko,c) zatrudnienie personelu do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 48a ust. 2g ustawy o pomocy społecznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) 1) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia:W części 1:• co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika placówki, posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi;• co najmniej dwie osoby, które będą pełnić funkcję opiekuna, posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub co najmniej wykształcenie zasadnicze branżowe/zasadnicze zawodowe, udokumentowane co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym polegającym na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;• co najmniej jedną osobę zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego.Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę maksymalnie dwóch funkcji/stanowisk.Ocena wykazania spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 3 SWZ.w części 2:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia:• co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika placówki, posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi;• co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję opiekuna, posiadającą wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;• co najmniej jedną osobę zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego.Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę maksymalnie dwóch funkcji/stanowisk.Ocena wykazania spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 3 SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach