Przetargi.pl
Remont drogi bitumicznej nr 140/141 w leśnictwie Jutrzenka

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, Szarych Szeregów, 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 60 66
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów
  Szarych Szeregów, 7
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 60 66
  REGON: 770528383
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bytow.szczecinek.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi bitumicznej nr 140/141 w leśnictwie Jutrzenka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi bitumicznej nr 140/141 w leśnictwie Jutrzenka na odcinku o długości 2119 m + zjazd na drogę boczną, polegający w szczególności na:a) remoncie cząstkowym nawierzchni asfaltowej,b) bieżącej konserwacji typu "wielka łata" polegającej na wykonaniu na odcinkach drogi na szerokości 3,5-4,0 m nakładki z betonu asfaltowego gr. 5 cm z wykonaniem wcinek na końcach odcinków,c) odcinkowym odtworzeniu poboczy na szerokości 0,5-1,0 m i grubości 7-15 cm kruszywem łamanym 0-31,5 mm zgodnie z załącznikiem nr 3dokumentacji projektowej (tabelą poboczy),d) uzupełnieniu nawierzchni zjazdów z drogi warstwą z betonu asfaltowego gr. 5 cm, płytami żelbetowymi 300x150x15 cm oraz kruszywem łamanym gr. 20 cm, e) ponadto przy zjeździe w km 0+284 planuje się umocnienie rowu przydrożnego na odcinku 50 m kaskadami z kołków z drewna liściastego dębowego (UWAGA! W opisie przedmiaru widnieje drewno iglaste, należy docelowo w wycenie przyjąć materiał z drewna dębowego) o średnicy 8 cm i narzutu kamiennego luzem.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlano-wykonawczy, rysunki i zestawienia, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BNP Paribas nr rachunku: 11 2030 0045 1110 0000 0169 0520 z dopiskiem: wadium na „Remont drogi bitumicznej nr 140/141 w leśnictwie Jutrzenka”.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowoi nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł).2) zdolność techniczna lub zawodowaa) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane (przez 1 robotę budowlaną - rozumie się wykonanie robót na podstawie 1 umowy) polegające na budowie, odbudowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej - na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł brutto każda (słownie: dwieście tysięcy zł).b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia* budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie.Zamawiający wymaga ponadto od wyżej wymienionej osoby minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami nie sumują się.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach