Przetargi.pl
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 499 115 , fax. 322 413 952
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  Strzelców Bytomskich 11
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 323 499 115, fax. 322 413 952
  REGON: 27150341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w zakresie: 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w skład którego wchodzi: • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 2) Ubezpieczenie mienia, w skład którego wchodzi: • ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich Dokładny opis ryzyka oraz przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66516000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.4. O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn. warunek rozumiany jako posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U z 2019 poz. Nr 381 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Oferta powinna składać się z następujących, wypełnionych dokumentów tj.: a) Formularza ofertowego wg zał. nr 1 do SIWZ, b) Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 5 SIWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”. c) Pełnomocnictwa lub upoważnienia - jeżeli dotyczy. d) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – zał. nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załączniki mają być złożone zgodnie z treścią punktu 5.9-5.13 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach