Przetargi.pl
Budowa ulicy Wiśniowej w Boronowie

Gmina Boronów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-283 Boronów, ul. Dolna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 539 100 , fax. 343 669 814
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boronów
  ul. Dolna 2
  42-283 Boronów, woj. śląskie
  tel. 343 539 100, fax. 343 669 814
  REGON: 15139840000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug.boronow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Wiśniowej w Boronowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Zadanie 1 „Budowa i odwodnienie ulicy Wiśniowej w Boronowie" Zakres robót obejmuje:  Prace przygotowawcze,  Wykonanie robót ziemnych,  Wykonanie kanalizacji deszczowej,  Wykonanie kanalizacji sanitarnej,  Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów i wejść do posesji,  Humusowanie skarp wraz z obsianiem,  Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej,  Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Parametry techniczne drogi  Długość – 326,10 m, szerokość – 5,50 m,  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym  Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej. N1 – Nawierzchnia jezdni  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego,  Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm,  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) o gr. 20cm,  Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem Rm = 2,5 MPa o gr. 15cm, N2 – Nawierzchnia wejść do posesji  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego,  Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm,  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 15cm, N3 – Nawierzchnia zjazdów indywidualnych  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru czerwonego,  Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm,  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o gr. 25cm, Sieć kanalizacji sanitarnej:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV o łącznej długości 178,50 mb,  Wpięcie do istniejącej studni rewizyjnej,  Budowa jednej sztuki sięgacza kanalizacji sanitarnej Ø160 PCV do działki zabudowanej nr 1474/137. W celu odwodnienia nawierzchni zostały zaprojektowane wpusty i przykanaliki oraz kolektor deszczowy. Drogę należy podzielić na dwie zlewnie. Wody deszczowe z pierwszej części drogi odprowadzone będą nowoprojektowanym kolektorem deszczowym do istniejącej kanalizacji w ul. 3 Maja w Boronowie. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z drugiej zlewni będzie projektowany kolektor deszczowy z wylotem do rowu melioracyjnego RJ-49. Z uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku ul. Wiśniowej należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy albo wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć ww. urządzenia przed uszkodzeniem. Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora urządzenia. Kody CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45111200-0, 45111200-9, 45233000-9, 45230000-8, 45231300-8 Termin wykonania robót: 31.07.2020 r. 2. Zadanie 2 „Budowa wodociągu ulicy Wiśniowej w Boronowie” Zakres robót obejmuje:  Prace przygotowawcze,  Wykonanie robót ziemnych,  Wykonanie sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa:  Budowa sieci wodociągowej Ø110 PE o łącznej długości 184 mb,  Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN80mm ,  Zabudowa dwóch sztuk hydrantów nadziemnych DN80mm. Projektowany wodociąg krzyżuje się z istniejącymi kablami oraz innymi rurociągami sanitarnymi. Kable po wykonaniu odkopu należy zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną. Należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe przecinających się sieci sanitarnych. Kody CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45231300-8 Termin wykonania robót: 31.07.2020 r. Uwagi końcowe: A. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa. B. Rozliczenie finansowe należy prowadzić na podstawie inwentaryzacji wykonanych zakresów robót i kart obmiarów. C. Zamawiający wymaga ciągłego nadzoru na zadaniu przez uprawnionego kierownika budowy/robót. D. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił odpowiedzialność z tego tytułu. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  10.000,00 zł – dla zadania 1  1.500,00 zł – dla zadania 2 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 z późń. zm.) . Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie o/Herby z/s w Boronowie na konto numer: 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 11 – sekretariat, do dnia 29.01.2020 r. do godz. 9:00. 4.Wadium, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5.Zamawiający dokona zwrotu wadium przetargowego zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą 1.1. Oświadczenia Wykonawcy: 1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 do SIWZ 1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie VI 2.3.2 SIWZ b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie VI. 2.3.1 SIWZ 1.1.3. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców – Załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy) 1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza: a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) UWAGA 1: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. UWAGA 2: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp. 1.4 Do oferty należy dołączyć: a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 1.5 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu -załącznik nr 8 do SIWZ. 1.6. Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://boronow.bip.net/przetargi) wykaz złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, w oryginale zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem – załącznik nr 4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach