Przetargi.pl
Obsługa i wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gmina Kozy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-340 Kozy, ul. Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 298 650 , fax. 338 298 674
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozy
  ul. Krakowska 4
  43-340 Kozy, woj. śląskie
  tel. 338 298 650, fax. 338 298 674
  REGON: 72182284000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kozy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa i wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: obsługa i wyposażenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje obsługę i wyposażenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), począwszy od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz transport przyjętych w PSZOK odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315 d. Wykonawca będzie dostarczał odebrane odpady komunalne do ww. instalacji na podstawie umowy zawartej między Gminą Kozy, a prowadzącym instalację – Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku- Białej oraz zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Bielsko-Biała. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności tj. na transport odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie przetargowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 2. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie pisemnej w postaci papierowej podpisany własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Dokument ten należy złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach