Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Starostwa Powiatowego, dróg powiatowych oraz jednostek oświatowych powiatu oświęcimskiego

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 8449600 , fax. (033) 8449619
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
  ul. Wyspiańskiego 10 10
  32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. (033) 8449600, fax. (033) 8449619
  REGON: 07218165203113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.oswiecim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Starostwa Powiatowego, dróg powiatowych oraz jednostek oświatowych powiatu oświęcimskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ. 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia. 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji. Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami. 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.oswiecm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach