Przetargi.pl
Zwiększenie potencjału artystyczno- edukacyjnego w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach- zakup nowych instrumentów i technologii

Szkoła Muzyczna I stopnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-410 Dobczyce, ul. Jagiellońska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 274 20 78 , fax. 12 274 20 78
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Muzyczna I stopnia
  ul. Jagiellońska 2 2
  32-410 Dobczyce, woj. małopolskie
  tel. 12 274 20 78, fax. 12 274 20 78
  REGON: 12100171200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie potencjału artystyczno- edukacyjnego w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach- zakup nowych instrumentów i technologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zwiększenie potencjału artystyczno- edukacyjnego w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach- zakup nowych instrumentów i technologii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 373100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolamuzyczna.dobczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach