Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń w ramach rocznych planów wspomagania dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Krakowskiego.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-317 Kraków, Ul. Skwerowa 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 357 75 71 , fax. 12 269 46 60
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
  Ul. Skwerowa 3 3
  30-317 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 357 75 71, fax. 12 269 46 60
  REGON: 12253991900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrum.edu.powiat.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń w ramach rocznych planów wspomagania dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Krakowskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach rocznych planów wspomagania dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Krakowskiego w ramach realizacji projektu Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Roczny Plan Wspomagania obejmuje przeprowadzenie w każdej szkole/przedszkolu wymienionych w załączniku do SIWZ cyklu doskonalenia zawodowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 części (obszary tematyczne). Ogółem zaplanowano szkolenia w 64 szkołach, w każdej po 27 godzin dydaktycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrum.edu.powiat.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach