Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem , instalacją i konfi-guracją w ramach realizacji projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko współfinansowane-go z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działa-nie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu - elnclusion.

Gmina Kościelisko ogłasza przetarg

 • Adres: 34-511 Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2079100
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kościelisko
  ul. Strzelców Podhalańskich 44 44
  34-511 Kościelisko, woj. małopolskie
  tel. 018 2079100
  REGON: 49052655000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielisko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem , instalacją i konfi-guracją w ramach realizacji projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko współfinansowane-go z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działa-nie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu - elnclusion.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do SIWZ do:55 szt. do gospodarstw domowych-zestawy komputerowe obejmujące: komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, monitor, klawiatura, myszka, drukarka, pakiet biurowy, program zabezpieczający program antywirusowy; dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do SIWZ, do jednostek podległych (w tym sprzęt na potrzeby koordynatora projektu i jego asystenta): 47 sztuk zestawów komputerowych stacjonarnych z systemem operacyjnym wraz z monitorem, klawiaturą oraz myszką 49 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym 12 szt. drukarek 96 szt. pakiet biurowy 96 szt. program zabezpieczający program antywirusowy 2. Przedmiot zamówienia obejmuje transport w miejsca wskazane przez zamawiającego- teren Gminy Kościelisko (szczegółowy wykaz adre-sów zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy),instalację, konfigurację i uruchomienie dostarczonego sprzętu komputerowego, udzielenie gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 8 do SIWZ wzór karty gwarancyjnej udzielenie wsparcia technicznego oraz świadczenie serwisu w okresie 60 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,polegające na udzielaniu poradnictwa i wsparcia użytkownikom we wszelkich kwestiach dotyczących użytkowania sprzętu za pośrednictwem różnych środków komunikacji infolinia telefoniczna, zgłoszenia internetowe rozmowę telefoniczną z Użytkownikiem i udzielenie wskazówek prowadzących do rozwiązania problemu,rozwiązanie problemu,w przypadku braku możliwości usunięcia usterki zdalnie, wykonawca ustala termin wizyty z użytkownikiem i dokonuje usunięcia usterki problemu na miejscu. Usterka musi być usunięta w ciągu dwóch dni roboczych.Uwagi do przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy nie może nosić znamion użycia, musi być sprawny i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania oraz musi spełniać normy energooszczędności. Poszczególne części składowe stanowiące przedmiot zamówienia winne być ze sobą kompatybilne. Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem tak aby był on gotowy do pracy po przekazaniu beneficjentowi ostatecznemu i aby nie była konieczna ingerencja Zamawiającego. Koszty opłat ponosi wykonawca i są one wliczone w cenę ogólną. Wszystkie programy wymagające aktywizacji winny być aktywowane najpóźniej w momencie uruchomienia. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania wymaganego w SIWZ oprogramowania oraz konfiguracji i uruchomienia sprzętu .Wykonawca jest zobowiązany, po wykonaniu przedmiotu zamówienia, do przekazania Zamawiającemu kompletu oprogramowania i sterowników do zestawów komputerowych, licencji dla wymaganego oprogramowania, a także niezbędnych do instalacji oprogramowania i jego legalnego użytkowania kluczy sprzętowych, numerów seryjnych, kodów aktywacyjnych i innych- każdy komplet opisany - informujący co najmniej o dacie, miejscu- adresie wykonanej usługi. 6Wszystkie nazwy ujęte w SIWZ i jej załącznikach odnoszą się do zastosowania równoważnych lub zamiennych klas, typów, firm jednak o nie gorszych parametrach technicznych Do oferty należy załączyć dokumenty określające para-metry techniczne elementów zastosowanych jako równoważne. Zastosowane elementy jako równoważne muszą po-siadać certyfikaty bezpieczeństwa. Równoważność oznacza, że przedmiot zamówienia, zaoferowany przez Wykonaw-cę, posiada wszystkie cechy techniczne i jakościowe przedmiotu określonego przez Zamawiającego a różni się od nie-go znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jako równoważne Zamawiający uzna produkty: - których ja-kość jest zgodna z wymaganiami norowymi, atestami, świadectwami; dopuszczenia produktów opisanych przez Zamawiającego; o takim samym przeznaczeniu; tożsame tematycznie; które nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów; które mają wymiary liczbę elementów wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00 100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmiana-mi). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku bankowego Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego: PBS oZakopane numer rachunku 03 8821-0009-0000-0000-1443-0006 (z dopiskiem wadium przetargowe - ZP.271.47.2014). 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 25 września 2014 roku do godz. 10.00 (De-cyduje data uznania wpłaty na rachunku Zamawiającego). 5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koscielisko.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach