Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Wronki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Wronieckim Ośrodkiem Kultury oraz Ochotniczą Strażą Pożarną.

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 64-510 Wronki, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 545 300 , fax. 672 545 328
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
  ul. Ratuszowa 5
  64-510 Wronki, woj. wielkopolskie
  tel. 672 545 300, fax. 672 545 328
  REGON: 52696600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wronki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Wronki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Wronieckim Ośrodkiem Kultury oraz Ochotniczą Strażą Pożarną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie jest podzielone na trzy części. Część 1 – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej obejmuje: 1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk, 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część 2 – Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje: 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, 2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, 3) Ubezpieczenie auto-casco. Część 3 – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje: 1) Ubezpieczenie NNW członków OSP w formie grupowej imiennej, 2) Ubezpieczenie NNW członków OSP w formie grupowej bezimiennej, 3) Ubezpieczenie NNW strażników miejskich w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi w formie grupowej bezimiennej, 4) Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży podczas zajęć ruchowych, kulturalnych oraz podczas wycieczek szkolnych, obozów kolonii i przebywających na świetlicy w formie grupowej bezimiennej, 5) Ubezpieczenie NNW uczestników odbywających Warsztaty Terapeutyczne wraz z wyjazdami w ramach prowadzonych zajęć w formie grupowej bezimiennej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 , przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach