Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I FLOTY POJAZDÓW GMINY MIASTA BOGUSZÓW-GORCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Gmina Miasto Boguszów-Gorce ogłasza przetarg

 • Adres: 58-370 Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8449311 w. 32 , fax. 74 8449165
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Boguszów-Gorce
  Pl. Odrodzenia 1 1
  58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8449311 w. 32, fax. 74 8449165
  REGON: 89071818800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I FLOTY POJAZDÓW GMINY MIASTA BOGUSZÓW-GORCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM O RYZYKO DEWASTACJI 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Boguszów-Gorce w okresie ubezpieczenia (także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według SIWZ. 2 Zakres ubezpieczenia 2.1 zakres podstawowy obejmujący szkody powstałe w wyniku następujących ryzyk (definicje poszczególnych ryzyk zostały zamieszczone w niniejszym SIWZ): pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego - FLEXA. 2.2 zakres pełny - pełny, obejmujący co najmniej szkody powstałe w wyniku następujących ryzyk (definicje poszczególnych ryzyk zostały zamieszczone w niniejszym SIWZ: pożar, uderzenie pioruna (w tym urządzenia i instalacje), eksplozję, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny o współczynniku co najmniej cztery, zalanie pochodzące z opadów atmosferycznych, grad, śnieg i lód (w tym ich zaleganie oraz zalania wynikłe z topnienia ich mas), , huk ponaddźwiękowy, wybuch, dym i sadzę, osmolenie, przypalenie, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawinę, trzęsienie i obsunięcia się ziemi, podniesienie się wód gruntowych - limit 100 000 zł.; Działania wody w szczególności tj. w wyniku burzy, nagłego wezbrania wód podziemnych, deszczu, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, śniegu m.in., awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy, substancji lub pary ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem z przewodów, zbiorników, akwarium (dotyczy placówek oświatowych), urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji i urządzeń technologicznych w tym cofnięcie się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślne pozostawienie otwartych kurków, zaworów lub innych urządzeń w sieci wodociągowej, awarii instalacji tryskaczowej; zakres powinien obejmować koszty poszukiwania i naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów lub urządzeń), uderzenie pojazdu (w tym pojazdu własnego lub użytkowanego przez Zamawiającego), upadek drzew, konarów, budynków, budowli, masztów na ubezpieczone mienie, uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych, przepięcia, przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach energetycznych i instalacjach elektrycznych) pośrednie uderzenie pioruna oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego; ochrona pod warunkiem posiadani odpowiednich urządzeń przeciwprzepięciowych; nie obejmuje ochrona bezpieczników, wkładów topikowych, itp. Zalanie w wyniku złego stanu dachu, rynien, okien lub niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku, Dewastacja rozumiana jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie, Skutki ataku terrorystycznego, strajków i zamieszek, niepokojów społecznych, protestów, rozruchów, lokautów, sabotażu również poprzez działanie władz w celu stłumienia lub zminimalizowania niepokoju społecznego i jego negatywnych następstw szkód w mieniu w jednym łącznym limicie odpowiedzialności, Szkody wskutek katastrofy budowlanej, Szkody wskutek prac remontowo - budowlanych, Szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych i innego rodzaju interwencji nie wyłączając działań przeprowadzanych przez upoważnione służby w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja była uzasadniona - w ramach podanych sum ubezpieczenia, Szkody wynikłe z przeprowadzania w systemie ciągłym dokonywanych prac remontowo - konserwacyjnych, mających na celu utrzymanie właściwego stanu posiadanego majątku bez naruszania konstrukcji nośnej budynków; nie dotyczy prac, na które przewidziane prawem jest odrębne pozwolenie na budowę lub remont odpowiedniego organu budowlanego, Szkody w sieciach i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych zlokalizowanych nie dalej jak 100 m od ubezpieczanego przedmiotu ubezpieczenia (dotyczy sieci i przewodów, które nalezą do ubezpieczającego /ubezpieczonych, Szkody, w tym szczególne zalaniowe, w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze. B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU. 1 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Boguszów-Gorce, biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym w okresie ubezpieczenia (także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według SIWZ. 2 Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku (dokonany lub usiłowany) polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia i/lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia w tym na skutek dewastacji, Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje kradzież zwykła - ochrona pod warunkiem zgłoszenia faktu kradzieży na policję, Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje dewastacja w związku z jakimkolwiek ryzykiem kradzieżowym do wysokości limitów odpowiedzialności w ryzykach kradzieżowych, Kradzież z włamaniem i rabunek gotówki jak również innych walorów pieniężnych o charakterze nominalnym (papiery wartościowe zastępujące w obrocie gotówkę, itp.), również w transporcie pieszym przez inkasentów, poborców podatkowych i intendentów, na terenie Gminy Miasta Boguszów-Gorce, Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieży i dewastacji elementów stanowiących zabezpieczenie, w tym zewnętrzny monitoring w ramach sumy ubezpieczenia na środki trwałe i wyposażenie. C. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA I ROZBICIA 1 Przedmiotem ubezpieczenia Szyby i inne przedmioty szklane w tym w szczególności: szyby okienne i drzwiowe, szyby osłonowe wiat przystankowych, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów itp. 2 Zakres ubezpieczenia 1 ryzyko stłuczenia, rozbicia, porysowania szyb i innych przedmiotów szklanych, 2 Koszty dodatkowe w odniesieniu do szkód w przedmiotach szklanych itp. - koszty demontażu oraz montażu, koszty transportu, koszty znaków reklamowych i informacyjnych, koszty ustawienia i rozebrania rusztowań, koszty użycia dźwigu lub innych urządzeń, koszty pokrycia folią antywłamaniową lub podobną substancją, koszty wykonania usług ekspresowych, koszty wykonania napisów, liter, rysunków, naklejek reklamowych, oklejania szyb itp. D. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYTSKICH RYZYK (ALL RISKS) 1 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. sprzęt elektroniczny (stacjonarny i przenośny) oraz systemy monitoringu (zewnętrzne i wewnętrzne) będący w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) jednostek organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce w okresie ubezpieczenia (także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według SIWZ. E. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1 Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo-kontraktową) jak również odpowiedzialność cywilną za produkt, podmiotów określonych w SIWZ w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem. F. UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ Zakres ubezpieczenia: Nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczającego / ubezpieczonego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, min szkody powstałe w następstwie niewłaściwej obsługi maszyny (np. błędu operatora, celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie), wad produkcyjnych, przyczyn eksploatacyjnych (np. przepięcia, siły odśrodkowej, eksplozji lub implozji, wadliwie działających urządzeń sygnalizacyjno - pomiarowych). CZĘŚĆ II. A. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu jest załącznikiem nr 12 SIWZ. II. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO 1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu jest załącznikiem nr 12 do SIWZ. III. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 1. Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy oraz pasażerów pojazdów w związku z ruchem jak i postojem ubezpieczanych pojazdów. Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu wraz z ilością miejsc wymieniona w wykazie pojazdów wymienionych w załączniku nr 12 do SIWZ; 2. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu. IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu jest załącznikiem nr 12 do SIWZ. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub awarii pojazdu): 2.1. organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do siedziby Zamawiającego lub najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię. Limit na zdarzenie - 1000 zł lub do 200 km, 2.2. pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie - 1.500 zł, 2.3. wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu zdarzenia. CZĘŚĆ III A. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻNIKÓW MIEJSKICH. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OSP 1 Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pozostających w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonych. 2 Ubezpieczeni: a Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych - 46 osób. b Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP - 17 osób. II. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STRAŻNIKÓW MIEJSKICH Ubezpieczeni: 5 osób Forma ubezpieczenia - bezimienna. Zakres terytorialny - Polska. Suma ubezpieczenia: 25 000 zł, całodobowo zakres świadczeń minimalnych: a. trwały uszczerbek na zdrowiu - do 100% sumy ubezpieczenia(w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku) b. śmierć w następstwie NNW albo zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową - 100% sumy ubezpieczenia c. koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - 15% sumy ubepzieczenia d. koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów - 15% sumy ubezpieczenia e. koszty leczenia - 10% sumy ubezpieczenia f. uszczerbek na zdrowiu powstały w skutek oparzenia lub odmrożenia 15% g. jednorazowe świadczenie szpitalne - 5% sumy ubezpieczenia h. zakres pełny, całodobowy i. w przypadku różnicy orzeczenia uszczerbku na zdrowiu pomiędzy orzeczeniem lekarskim a ogólnymi warunkami ubezpieczenia, obowiązuje wyższy limit świadczenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: fakultatywne klauzule ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boguszow-gorce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach