Przetargi.pl
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności

Urząd Gminy Jaraczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7473102 , fax. 062 7473102
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jaraczewo
  ul. Jarocińska 1 1
  63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7473102, fax. 062 7473102
  REGON: 00053299000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wsz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tzn. posiadają najbliższą placówkę wyznaczoną do realizacji zamówienia w promieniu 200 km od siedziby Zamawiającego, zatrudniającą co najmniej dwóch pracowników posiadających uprawnienia do wystawiania polis ubezpieczeniowych oraz co najmniej jednego pracownika do likwidacji szkód. W przypadku korzystania z zewnętrznej likwidacji szkód, osoba fizyczna bądź osoba prawna prowadząca likwidację szkód na zlecenie Wykonawcy musi mieć placówkę w promieniu 200 km od siedziby Zamawiającego. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. posiadają na koniec 2007r.: - dodatni wynik finansowy netto, - wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi nie mniejszy niż 130%, - wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami nie mniejszy niż 110%. 4)Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych musi posiadać statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (jednostki Zamawiającego) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 5)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą -spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą (ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM) i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie. Wykonawca winien wykazać się: Posiadaniem uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty Aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty.Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty Spełniać warunki udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Uzp oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Uzp. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia. Oświadczenie o wysokości wyniku finansowego netto oraz wskaźnikach wg załączonego wzoru. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty wg załączonego wzoru. Posiadać wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. Oświadczenie obejmujące: adres placówki, wykaz pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia z podaniem informacji o ich doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych ze wskazaniem zakresu przydzielonych im zadań zgodnie z załączonym wzorem. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru. Posiada przez Wykonawcę działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych statutu przewidującego możliwość ubezpieczania osób nie będących członkiem towarzystwa Aktualny statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oświadczenie, że Zamawiający (jednostki Zamawiającego) będą traktowane jak osoby nie będące członkami towarzystwa. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów gospodarczych każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jaraczewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach