Przetargi.pl
dostawa nowego sprzętu w zakresie poszczególnych pakietów: w pakiecie nr 1: defibrylatora dwufazowego z monitorem wielofunkcyjnym, w pakiecie nr 2: respiratora stacjonarnego, w pakiecie nr 3: kardiomonitora stacjonarno- przenośnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2973600 , fax. 061 2960079
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 2 2
  64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2973600, fax. 061 2960079
  REGON: 00030660900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.oborniki.info/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa nowego sprzętu w zakresie poszczególnych pakietów: w pakiecie nr 1: defibrylatora dwufazowego z monitorem wielofunkcyjnym, w pakiecie nr 2: respiratora stacjonarnego, w pakiecie nr 3: kardiomonitora stacjonarno- przenośnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa nowego sprzętu w zakresie poszczególnych pakietów: w pakiecie nr 1: defibrylatora dwufazowego z monitorem wielofunkcyjnym- 1 szt. w pakiecie nr 2: respiratora stacjonarnego- 1 szt. W pakiecie nr 3: kardiomonitora stacjonarno- przenośnego 2 s
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331821000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają niżej wymienione warunki i złożą : 1) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 2) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 , że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zmianami ), 3) Oświadczenie , że akceptują i przyjmują warunki sprzedaży. 4) Oświadczenie , że spełniają warunki z załącznika Nr 1.1 do SIWZ w zakresie kolumny Nr 3 - (Wymagane wartości) i potwierdzają to dokonując wpisu w kolumnie Nr 4 ww. załącznika . 5) Oświadczenie o przyjęciu warunków gwarancji określonych w załączniku Nr 1.1 do SIWZ 6) Oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy Pzp, że w okresie ostatnich 6 m-cy Wykonawca nie był karany i nie widnieje w rejestrach KRS. 7) Oświadczenie, że nie zalegają z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokumenty określone w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. 2006 Nr 87 poz. 605) w Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 2) Katalogi lub ulotki lub opisy techniczne zawierające szczegółowe dane zaproponowanych produktów (dane szczegółowe przedmiotu zamówienia), które umożliwią potwierdzenie spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.1 lub nr 1.2 lub nr 1.3 do siwz. Zamawiający wymaga by dane techniczne zaproponowanego przedmiotu zamówienia były zaznaczone w katalogach lub ulotkach lub opisie technicznym- kolorem. 3) Dla wyrobów medycznych (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę certyfikatów rejestracyjnych dla poszczególnych wyrobów. - W klasie I oraz IIa deklarację zgodności CE bądź wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź, świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień składania oferty. - W klasie IIb oraz III - zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień składania oferty. Są to dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP wyroby medyczne zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie rejestracji wyrobów medycznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ocena techniczna
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.oborniki.info/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach