Przetargi.pl
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Malanów w okresie 11.05.2009 - 31.12.2009

Gminny Zespół Obsługi Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 62-709 Malanów, ul. Turecka 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 288 30 83 , fax. 0-63 288 30 83
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
  ul. Turecka 16 16
  62-709 Malanów, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 288 30 83, fax. 0-63 288 30 83
  REGON: 00114322700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Malanów w okresie 11.05.2009 - 31.12.2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja następującego zadania: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Malanów w okresie 11.05.2009 r. - 31.12.2009 r. Usługa będzie realizowana w okresie od 01 maja 2009r. do 31 grudnia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601131004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) oraz niniejszej specyfikacji; a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, oraz prowadzą działalność odpowiadająca rodzajem treści niniejszego zamówienia przez okres nie krótszy niż 3 lata, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. tj. 1) wykonawca musi posiadać jeden autobus o ilości miejsc nie mniejszej niż 39 siedzących plus 12 stojących wyprodukowany nie później niż w 1987 roku oraz jeden autobus zapasowy spełniający takie same warunki, pojazdy muszą mieć ważne polisy ubezpieczeniowe oc i nw oraz badania techniczne, 2) wykonawca musi dysponować ilością przynajmniej dwóch kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy musza posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy kategorii D, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby. b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez wykonawcę spełnione. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów i oświadczeń: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 - wg wzoru jak w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę; 3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, bądź też zaświadczenie, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę; 4. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Ubezpieczeń Społecznych, zawierające potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź też zaświadczenie, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę; 5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac odpowiadających rodzajem treści niniejszego zamówienia w okresie nie krótszym niż trzy lata wstecz według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. W przypadku składnia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełniać łącznie; 6. Dokumenty zawierające wykaz posiadanego sprzętu i osób niezbędnych do wykonania zamówienia oraz kserokopie dokumentów potwierdzających badania techniczne i ubezpieczenie autobusów oraz praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych lub zaświadczeń kierowców 7. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach