Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2822031, 2822059 w. 37 , fax. 054 2822031, 2822059
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2822031, 2822059 w. 37, fax. 054 2822031, 2822059
  REGON: 00054496400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-aleksandrowkujawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w następujących jednostkach organizacyjnych: - Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie, Ostrowąs 81, 87-700 Aleksandrów Kujawski, - Zespół Szkól im. M. Danilewicz Zielińskiej w Stawkach, ul. Szkolna 4, Stawki, 87-700 Aleksandrów Kujawski, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach, Opoki 43, 87-710 Służewo, - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mjr. H. Dobrzańskiego - HUBALA w Przybranowie, Przybranowo 46, 87-710 Służewo, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie, Wołuszewo 79, 87-720 Ciechocinek - Zespół Szkół Im. Tadeusza Kościuszki w Służewie, ul. Toruńska 8, Służewo, 87-710 Służewo - Gminna Biblioteka Publiczna W Służewie, ul. Brzeska 1, Służewo, 87-710 Służewo - Gminny Zespół Obsługi Szkół, ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski - Jednostki OSP: Wołuszewo, Odolion, Słomkowo, Ostrowąs, Służewo, Opoczki, Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, - ubezpieczenia assistance UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia bądź też na I i na II część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. - Zamawiający wymaga, aby Zamawiający jednostki Zamawiającego nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm. - Wykonawca musi posiadać ogólne szczególne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach