Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6722960 , fax. 23 6722960
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie spółka z o.o.
  ul. Gostkowska 81 81
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 23 6722960, fax. 23 6722960
  REGON: 13015471600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: 1. a) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, c) ubezpieczenia maszyn, d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 2. ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NN, AC/KR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwikciechanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach