Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW PGK SPÓŁKA Z O. O. W ZAMOŚCIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Krucza 10
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6381203
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Krucza 10 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6381203
  REGON: 95024240800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgk.zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW PGK SPÓŁKA Z O. O. W ZAMOŚCIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW PGK SPÓŁKA Z O. O. W ZAMOŚCIU W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie wyposażenia i urządzeń, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie maszyn, urządzeń, aparatów i silników elektrycznych od szkód elektrycznych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych, ubezpieczenie mienia pracowniczego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skazanych, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym cargo, ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od utraty i uszkodzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ratalna płatność składki ubezpieczeniowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.zamosc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach