Przetargi.pl
Dostawa osprzętu do zimowego utrzymania dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Kolejowa 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8653169, 8652394 , fax. 081 8653169, 8652394
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
  ul. Kolejowa 5 5
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 8653169, 8652394, fax. 081 8653169, 8652394
  REGON: 43102963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpryki.bip.lublin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa osprzętu do zimowego utrzymania dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa posypywarki min. 5 m3 oraz pługa odśnieżnego typ ciężki. Płyta czołowa do montażu pługa ciężkiego poj. DAF LF 55.300 nr VIN: XLRAE55GF0L367040 Doposażenia samochodu w dodatkowy komplet tylnych kół zimowych 4 szt. (opona + felga) rozmiar 315/80 R22,5 na oś pędną. Dostosowanie samochodu DAF LF 55.300 nr VIN: XLRAE55GF0L367040 w zakresie: Przeniesienia napędu do pompy hydraulicznej do napędu posypywarki i sterowania pługiem z dodatkowego koła pasowego na wale korbowym zamontowanego w ASO DAF Zabudowa układu hydraulicznego na pojeździe składającego się z: Pompy hydraulicznej dwusekcyjnej min. 14/5,5 ccm/obr. Zbiornik oleju hydraulicznego min 50 l Zespół sterowania pługiem z pulpitem sterującym Zespół sterowania napędem posypywarki Doposażenie samochodu w dodatkowy komplet tylnych kół zimowych. Doposażenie pojazdu w system łańcuchów rotacyjnych załączanych z kabiny w czasie jazdy na śliskiej nawierzchni spełniający następujące parametry techniczne: Prędkość jazdy 0-50 km/h Prędkość załączania max. 50 km/h Instalacja elektryczna i pneumatyczna dostosowana do pojazdu System działający na dwie tylne koła napędowe Moduł sterujący Min. 6 łańcuchów na kole dociskowym do koła pojazdu Uchwyt montażowy zabezpieczony antykorozyjnie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341444404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielanej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zdpryki.bip.lublin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach