Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-673 Warszawa, Konstruktorska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224590100, 224590636 , fax. 224590201
 • Data zamieszczenia: 2020-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Konstruktorska 3A
  02-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224590100, 224590636, fax. 224590201
  REGON: 14213712800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na dwie Części. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu NFOŚiGW. Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w zakresie: Część 1 - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; - ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych. Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez NFOŚiGW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dziale II SIWZ odpowiednio dla Części 1 i Części 2 zamówienia. Dotyczy: Części 2 zamówienia. Zamawiający przewiduje w Części 2 zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji będzie uprawniało Zamawiającego do zamówienia, w okresie trwania Umowy, świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach wynikających z umowy, łącznie do kwoty 50 000,00 zł. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę, a Wykonawca będzie zobowiązany do jej realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi być uprawniony do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tzn.: prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 r. poz. 381 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia dla danej Części zamówienia. Informacje dodatkowe Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać spełnienie warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach