Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KAMIEŃ POMORSKI

Proffman Broker Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70383 Szczecin, ul. Mickiewicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 323 860 , fax. 914 323 868
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Proffman Broker Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 19
  70383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 323 860, fax. 914 323 868
  REGON: 81077358300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KAMIEŃ POMORSKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: - część I zamówienia - zwana dalej Zadaniem A 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności - część II zamówienia - zwana dalej Zadaniem B 4) ubezpieczenia komunikacyjne - część III zamówienia - zwana dalej Zadaniem C 5) ubezpieczenia NNW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [Dz.U. z 2017r. poz. 1170 ze zm.], co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach