Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2017/2018 część nr 3, 4 i 5

Gmina Nowogard ogłasza przetarg

 • Adres: 72200 Nowogard, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 926 200 , fax. 913 926 206
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogard
  Plac Wolności 1
  72200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 926 200, fax. 913 926 206
  REGON: 81168427800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2017/2018 część nr 3, 4 i 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu śliskości zimowej poprzez zapobieganie i usuwanie jej za pomocą materiału uszorstniającego. Łączna długość dróg nie objętych harmonogramem na terenie gminy Nowogard do odśnieżania wynosi 331,36 km, natomiast całkowita długość odcinków dróg wyznaczonych do zwalczenia śliskości zimowej wynosi 140,26 km Podane długości stanowią iloczyn długości poszczególnych odcinków dróg pomnożony przez średnią krotność planowanych na nich usług. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (zadań) a) część 3 – obejmująca zimowe utrzymanie dróg na obszarze pomiędzy drogą wojewódzką Nowogard – Chociwel a drogą gminną Olchowo – Nowogard b) część 4 – obejmująca zimowe utrzymania dróg na obszarze pomiędzy drogą gminną Olchowo – Nowogard a drogę wojewódzką Nowogard – Golczewo. c) cześć 5 – obejmującą zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nowogard
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych). Potwierdzeniem wniesienia wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty (ksero oryginału dokumentu). 2. Wadium może być wnoszone: - w pieniądzu – przelewem na konto: 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 7 bez potwierdzania tych okoliczności, - termin obowiązywania gwarancji, nie może upływać wcześniej niż 15 dni po terminie związania z ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: - wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawnie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7 . 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od sposobu oceny spełnienia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 1) oferta cenowa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do siwz zgodnie z Rozdziałem XV siwz; 2) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 3) oświadczenia zgodnie z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do siwz: - o związaniu złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 od daty upływu terminu składania ofert, - zapoznaniu się Wykonawcy z warunkami i wymaganiami w postępowaniu zawartymi w niniejszej siwz wraz z jej załącznikami i o przyjęciu tych warunków oraz wymagań bez zastrzeżeń, a także zobowiązaniu się do zwarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4 do siwz), - udzieleniu rękojmi na przedmiot zamówienia oraz zapewnieniu i gotowości usunięcia w okresie rękojmi wad lub usterek w określonym czasie, - o zleceniu części przedmiotu zamówienia podwykonawcy wraz ze wskazaniem tych części i firm podwykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach