Przetargi.pl
Dostawa art. chemii gospodarczej do Domu Pomocy Społecznej W Nowogardzie..

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 ogłasza przetarg

 • Adres: 72200 Nowogard, Smużyny
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 39 20 825 , fax. 0-91 39 20 825
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9
  Smużyny 2
  72200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 39 20 825, fax. 0-91 39 20 825
  REGON: 29511300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dps.nowogard.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa art. chemii gospodarczej do Domu Pomocy Społecznej W Nowogardzie..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa art. chemii gospodarczej do Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: : posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia że Dostawca (Oferent) nie zalega z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz opłat i składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub że uzyskał zgodę na wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wg wzoru stanowiącego zał Nr 3 do SIWZ, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy. Wykaz zrealizowanych zamówień - informację o doświadczeniu Dostawcy (zał. nr 6). Do informacji winny być dołączone dokumenty (Listy Referencyjne) potwierdzające realizację dostaw oraz to, że wymienione w informacji dostawy zostały wykonane z należytą starannością. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach