Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Proffman Broker Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 323 860 , fax. 914 323 868
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Proffman Broker Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 19
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 323 860, fax. 914 323 868
  REGON: 81077358300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: - część I zamówienia - zwana dalej Zadaniem A 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności - część II zamówienia - zwana dalej Zadaniem B 4) ubezpieczenia komunikacyjne - część III zamówienia - zwana dalej Zadaniem C 5) Ubezpieczenie casco oraz odpowiedzialności cywilnej armatora w związku z posiadaniem i eksploatacją jednostek pływających 6) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach