Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach – w trybie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Pyrzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 39 70 320 , fax. 91 39 70 314
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pyrzyce
  Plac Ratuszowy 1
  74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 39 70 320, fax. 91 39 70 314
  REGON: 81116857110000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach – w trybie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 1.Dokumentacji projektowej obejmującej, co najmniej: - projekty wykonawcze w podziale na branże, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie zamierzonego efektu zgodnie z audytem energetycznym, - Harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót. CZĘŚĆ I. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKUNICY. - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie stropodachu, - wymiana okien, - wymiana drzwi, - wymiana instalacji c.o. wraz z elementami grzewczymi, dostosowane mocy kotła do potrzeb budynku po termomodernizacji, - wymiana źródeł opraw oświetlenia wbudowanego na LED-owe - budowa instalacji PV na pokrycie części potrzeb własnych CZĘŚĆ II. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PYRZYCACH. - Ocieplenie ścian zewnętrznych starej szkoły, - Wymiana okien drewnianych starej szkoły oraz w segmentach A, B, C wraz z zamurowaniem luksferów oraz wymianą luksferów na energooszczędną przegrodę przeźroczystą, - Wymiana drzwi zewnętrznych pełnych oraz między przestrzenią ogrzewaną i nieogrzewaną segmentów A, B i C, - Ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym starej szkoły, - Ocieplenie stropodachu nad częścią gospodarczą starej szkoły, - Modernizacja systemu c.o. CZĘŚĆ III. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PYRZYCKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PYRZYCACH. - Ocieplenie ścian zewnętrznych, - Ocieplenie stropu pod poddaszem, - Wymiana źródeł i opraw oświetlenia wbudowanego na LED-owe, - Budowa instalacji PV na pokrycie części potrzeb własnych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania, zostały określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach