Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Wołyńska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5631461 do 63 , fax. 825 630 450
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Wołyńska 57
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5631461 do 63, fax. 825 630 450
  REGON: 11005287100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: 1.1. Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: - od kradzieży z włamaniem i rabunku, - przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób, które wykonują nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od utraty i uszkodzeń 1.2. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Zielona Karta. 5) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance 1.3. Część III: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w związku z posiadaniem i administrowaniem składowiska odpadów, 1.4. Część IV Ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych za szkody w środowisku. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku, 2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części zamówienia. 3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1a, 1b, 1c i 1d tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia. 4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 3.1.2 i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. 5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. 7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2214 z późn. zm.), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę. 8.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1: „Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka”; Załącznik nr 1a: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie”, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 1b: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie”, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 1c: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych”, dotyczący części III zamówienia Załącznik nr 1d: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych za szkody w środowisku”, dotyczący części IV zamówienia Załącznik nr 1e: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych, wykaz pojazdów, wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia. Zakładki nr 1, 2, 3, 4, 5. Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych; Załącznik nr 5 – Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne; 10. W załącznikach nr 1a, 1b, 1c i 1d do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień 08.10.2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.01.2021 r. mienia wg stanu na dzień 31.12.2020 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach