Przetargi.pl
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radzyń Podlaski.

Miasto Radzyń Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 351 24 60 , fax. 83 352 80 85
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radzyń Podlaski
  ul. Warszawska 32
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 351 24 60, fax. 83 352 80 85
  REGON: 30237440000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radzyń Podlaski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy; 2) zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Radzyń Podlaski, w tym Punktu Wymiany Rzeczy Używanych; 3) transport odebranych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) do instalacji przetwarzania odpadów i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ z dnia 16 grudnia 2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach