Przetargi.pl
DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO TYPU GBA DLA OSP DROŻDŻAK

Gmina Krzywda ogłasza przetarg

 • Adres: 21-470 Krzywda, Żelechowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 551 006 , fax. 257 551 061
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzywda
  Żelechowska 24B
  21-470 Krzywda, woj. lubelskie
  tel. 257 551 006, fax. 257 551 061
  REGON: 71158241100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrzywda.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO TYPU GBA DLA OSP DROŻDŻAK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO TYPU GBA DLA OSP DROŻDŻAK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dodatku nr 1 w § 33 SIWZ. Zamówienie objęte niniejszą specyfikacją są oznaczone kodem, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień[CPV], (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami): 34144210-3 - Wozy strażackie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach