Przetargi.pl
Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku: Modernizacja kuchni centralnej oraz łazienki uczestników DCA w budynku mieszkalno-usługowym

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Piasecka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 515 771 , fax. 817 515 773
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
  ul. Piasecka 240
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 817 515 771, fax. 817 515 773
  REGON: 43119848000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpsswidnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku: Modernizacja kuchni centralnej oraz łazienki uczestników DCA w budynku mieszkalno-usługowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Modernizacja kuchni centralnej oraz łazienki uczestników DCA w budynku mieszkalno-usługowym 3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe budowlane 1) Rozebranie glazury – ok. 229 m2, 2) Rozebranie posadzki z płytek – ok. 123 m2, 3) Rozebranie paneli ze ścian – ok. 39 m2, 4) Wykucie podokienników – szt 4, 5) Wykucie ościeżnic – szt. 10, 2. Roboty budowlane 1) Odgrzybianie ścian – ok. 229 m2, 2) Gruntowanie podłoży – ok. 420 m2, 3) Wykonanie tynków – ok.229 m2, 4) Wykonanie glazury – ok.297 m2 5) Wykonanie izolacji powierzchni pionowych i poziomych – ok. 79 m2, 6) Wykonanie posadzki z płytek – ok. 123 m2, 7) Obsadzenie drzwi – 10 szt, 8) Obsadzenie podokienników – 4 szt, 9) Wykonanie gładzi gipsowych – ok. 53 m2, 10) Przygotowanie powierzchni pod malowanie – ok.283 m2, 11) Malowanie farbami emulsyjnymi ścian – ok.160 m2, 12) Zamurowanie bruzd z przewodami – ok. 150 m2 13) Wywiezienie gruzu – ok. 14 m3 3. Roboty budowlane - branża sanitarna - demontaż 1) Demontaż rurociągu fi 15-20 mm– ok. 56 mb, 2) Demontaż rurociągu fi 40-50 mm– ok. 111 mb, 3) Demontaż rurociągu kanalizacyjnego fi 50-100 mm– ok. 24 mb, 4) Demontaż wanny – 1 sz, 5) Demontaż ustępu z miską – 2 szt, 6) Demontaż podejść – 20 szt 7) Demontaż baterii – 6 szt, 8) Demontaż zlewozmywaka – 4 szt 9) Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego – 10 szt 4. Roboty budowlane - branża sanitarna - montaż 1) Montaż rurociągu fi 20 mm z rur polipropylenowych – ok. 150 mb, 2) Montaż rurociągu fi 40 mm z rur polipropylenowych – ok. 111 mb 3) Płukanie instalacji – 5 mb, 4) Próba szczelności – ok. 270 mb, 5) Wykonanie podejść – 20 szt 6) Montaż ustępu z miską – 2 szt, 7) Montaż umywalki – 3 kpl., 8) Montaż wpustu żeliwnego podłogowego – 10 szt 5. Roboty budowlane - branża elektryczna - demontaż 1) Demontaż łączników – 15 szt, 2) Demontaż tablic bezpiecznikowych – 5 szt, 3) Demontaż puszek – 20 szt. 6. Roboty budowlane - branża elektryczna – montaż 1) Układanie przewodów YDY 3x1,5 – 200 mb, 2) Układanie przewodów YDY 3x2,5 – 200 mb, 3) Montaż puszek – 20 szt, 4) Montaż wyłącznika nadprądowego – 1 szt 5) Montaż opraw świetlówkowych – 20 szt. 7. Roboty budowlane – wentylacja 1) Wymiana okapów 220x130x45 – 2 szt 2) Wymiana okapów 120x110x45 – 2szt 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SIWZ) i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Jeżeli przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym oraz uznawać należy, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” nawet gdyby nie zostały one bezpośrednio ujęte w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach