Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Urząd Gminy w Mirowie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-503 Mirów, Mirów 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6283884 , fax. 048 6283889
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Mirowie
  Mirów 27 27
  26-503 Mirów, woj. mazowieckie
  tel. 048 6283884, fax. 048 6283889
  REGON: 00054021600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: Część I: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Mirów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 6) ubezpieczenie NNW sołtysów. część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Mirów. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 4) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance (jeśli wykonawca takie posiada) 5) bezskładkowe ubezpieczenie Zielona karta część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mirów. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego w oparciu o Ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.03.124.1154 z późn. zm.).. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665154007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mirow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach