Przetargi.pl
Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów hali basenu, pawilonu sportowo-administracyjnego, stadionu, lodowiska, garażu i terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek (dalej również jako: OSiR) przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie wraz z przyległymi terenami, obiektu sportowo-rekreacyjnego Syrenka przy ul. Wyszogrodzkiej 11, a także dodatkowo monitoring sygnałów alarmowych w obiekcie sportowym przy ul. Blokowej 3 i Hali sportowej przy ul. Ossowskiego25 oraz konwój wartości pieniężnych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-397 Warszawa, ul. Łabiszyńska 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8848500 , fax. 22 811 91 19
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  ul. Łabiszyńska 20 20
  03-397 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8848500, fax. 22 811 91 19
  REGON: 14244256400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirtargowek.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów hali basenu, pawilonu sportowo-administracyjnego, stadionu, lodowiska, garażu i terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek (dalej również jako: OSiR) przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie wraz z przyległymi terenami, obiektu sportowo-rekreacyjnego Syrenka przy ul. Wyszogrodzkiej 11, a także dodatkowo monitoring sygnałów alarmowych w obiekcie sportowym przy ul. Blokowej 3 i Hali sportowej przy ul. Ossowskiego25 oraz konwój wartości pieniężnych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów hali basenu, pawilonu sportowo-administracyjnego, stadionu, lodowiska, garażu i terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek (dalej również jako: OSiR) przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie wraz z przyległymi terenami, obiektu sportowo-rekreacyjnego Syrenka przy ul. Wyszogrodzkiej 11, a także dodatkowo monitoring sygnałów alarmowych w obiekcie sportowym przy ul. Blokowej 3 i Hali sportowej przy ul. Ossowskiego25 oraz konwój wartości pieniężnych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, położonych przy ul. Łabiszyńskiej 20 do oddziału Banku Handlowego S.A. położonego w Warszawie przy ul. Traugutta7/9 - w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osirtargowek.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach