Przetargi.pl
Transport odpadów o kodzie 19 12 12 w roku 2020

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-320 Połczyn Zdrój, ul. Wardyń Górny
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 716 29 38
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
  ul. Wardyń Górny 35
  78-320 Połczyn Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 716 29 38
  REGON: 33144069400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport odpadów o kodzie 19 12 12 w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpadów, w ilości maksymalnej do 8000 Mg z placu magazynowego Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym do spalarni odpadów znajdującej się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o., ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj: − posiadają aktualny wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z póź. zm.), oraz posiadają aktywne konto w elektronicznym systemie BDO, umożliwiające wykonywanie niezbędnych czynności związanych z ewidencją odpadów (potwierdzanie KPO) oraz ich zgodnym z przepisami prawa przewozem”, − posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego wraz ze wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia punktowanego doświadczenia pkt. 12.1.4 ppkt. e SIWZ - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami, określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ); Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:  referencje, bądź inne dokumenty - wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa wyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach