Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej w l. Giżyno oddz. 72

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz Pomorski ogłasza przetarg

 • Adres: 78-540 Kalisz Pomorski, Al. prof. Leona Mroczkiewicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3616273, 3616303 , fax. 943 616 511
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
  Al. prof. Leona Mroczkiewicza 1
  78-540 Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3616273, 3616303, fax. 943 616 511
  REGON: 33004408000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_kalisz_pomorski/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej w l. Giżyno oddz. 72
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia dotyczy utwardzenia drogi poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 3,0 m z dwóch śladów płyt żelbetowych typu JOMB szerokości 1,0 m z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy nimi pospółką 0/31,5 szerokości 1,0 m. Przebieg drogi wpisano w istniejącą trasę drogi leśnej, wprowadzając na niej łuki poziome o promieniach R = 400, R = 1000 m. Ze względu na długość odcinka drogi i jej wykorzystanie zaprojektowano mijankę o nawierzchni z kruszywa łamanego. Długość odcinka wynosi 355,16 mb. 3.1.1. Zaprojektowana droga główna: - jezdnie drogi należy wykonać w pochyleniu poprzecznym daszkowym ze spadkami 3% / 3%. Jezdnię ma zostać ograniczona poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m z każdej strony, spadek poprzeczny poboczy musi wynosić 6%. - 2 ślady płyt żelbetowych typu JOMB gr. 12,5 cm (wymiar 100x75 cm). Płyty zbrojone siatką prętów góra i dół (średnica prętów min. 6 mm), wykonane z betonu min. C25/30, z wypełnieniem spoin i otworów płyt piaskiem - podsypka piaskowa gr. 5 cm; - pospółka 0/31,5 gr. 10 cm; - Na odcinkach prostych zaprojektowano wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami warstwą pospółki 0/31,5 gr. 12,5 cm; 3.1.2. Mijanki, zjazdy, pobocza - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 o gr. 18 cm, analogiczną konstrukcję należy również zastosować na poboczach drogi i wypełnieniach pomiędzy płytami typu JOMB na długości mijanki oraz zjazdu. 3.1.3. Należy użyć wyłącznie kruszywa pochodzenia naturalnego, nieodpadowego, stabilizowanego mechanicznie. 3.1.4. Ze względu na skalę oraz zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Oddziaływanie na środowisko zamierzonej inwestycji będzie miało charakter wyłącznie lokalny. 3.1.5. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w n/w załącznikach: 1) Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2) Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa 3) Załącznik nr 9 – Przedmiar robót. 3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, a w szczególności zgodnie m.in. z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) – dalej „PB”,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) 11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359, z późn. zm.); 11.4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A. oddział Drawsko Pomorskie nr rachunku: 47 1020 2847 0000 1502 0040 0747 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: „Budowa drogi leśnej w l. Giżyno oddz.72” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 11.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359, z późn. zm.) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 11.6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 5). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie uznana za odrzuconą. 11.7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach