Przetargi.pl
Dostawa używanego pojazdu do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu dwuosiowym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa używanego pojazdu do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu dwuosiowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Charakterystyka techniczna jednostki transportowej : Rok produkcji: nie starszy niż z 2008 roku. Wykonanie: dla ruchu prawoskrętnego. Parametry techniczne podwozia: 1) Podwozie: dwuosiowe. 2) Rok produkcji: nie starszy niż z 2008 roku. 3) Przebieg: nie większy niż 300 tysięcy km. 4) DMC jednostki transportowej minimum 11,5 Mg. 5) Ładowność pojazdu: minimum 5,5 Mg. 6) Silnik wysokoprężny: a) Spełniający normy emisji spalin minimum EURO 4. b) Moc silnika: minimum 220 kM. 7) Skrzynia biegów: automatyczna lub zautomatyzowana. 8) Kabina: minimum 3 osobowa. 9) Oś napędowa: blokada mechanizmu różnicowego. 10) Zawieszenie tylne pneumatyczne. 11) Oświetlenie zgodne z kodeksem drogowym Rzeczpospolitej Polskiej. 12) Kamera cofania. 13) Kabina: 3 osobowa. Parametry techniczne zabudowy: 1) Rok produkcji: nie starsza niż z 2008 roku. 2) Pojemność skrzyni ładunkowej: minimum 8 m3. 3) Ładowność: minimum 5,5 Mg. 4) Urządzenie załadowcze: a) Tylne dla pojemników od 80 do 1100 litrów. b) Za pomocą łap i grzebieni. 5) Zabudowa skrzyniowa: opróżniana poprzez ścianę wypychającą 6) Tryb załadunku odpadów: manualny i automatyczny, 7) Układ prasowania odpadów, 8) Wanna zasypowa i prowadnice odwłoka: wykonane z blachy stalowej odpornej na ścieranie. 9) Dwa stopnie robocze ładowaczy. 10) Oświetlenie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 11) Lampy ostrzegawcze po obu stronach zabudowy Gwarancja i rękojmia: 1. Gwarancja –nie wymagana 2. Rękojmia –zgodnie z Kodeksem Cywilnym Termin realizacji : Wykonawca zobowiązany jest do wydania sprawnego pojazdu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy w przypadku: 1) Gdy oferowana jednostka nie będzie spełniał warunków opisanych w OPZ. 2) Oraz w przypadku gdy jednostka będzie niesprawna technicznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2000,00 zł. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Nr rachunku: PKO BP SA 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem: „Dostawa używanego pojazdu do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu dwuosiowym” Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z ofertą. UWAGA!Zgodnie z przepisami PZP, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant udzielający Wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. ) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach